Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Fortuna Verde, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Reserveren

2.1 Huurder van een bed & breakfast kamer, appartement, tent of tentplaats kan telefonisch, schriftelijk, via e-mail of het online reserveringsformulier reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor partijen bindend en rechtsgeldig.
2.2 Fortuna Verde stuurt na de reservering een reserveringsbevestiging. In de bevestiging worden de naam en contactgegevens van de huurder vermeld, alsook het aantal personen dat ik de accommodatie zal verblijven.
2.3 De opdrachtgever van de reservering (huurder) is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de reserveringsovereenkomst. Voor zichzelf, als ook voor zijn medereizigers.

3. Reserveringsopdracht en betaling

3.1 Iedere huurder ontvangt een reserveringsbevestiging van Fortuna Verde. Gegevens over de betalingsmogelijkheden staan op deze reserveringsbevestiging.
3.2 Binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging betaalt de huurder een aanbetaling van 50% van de huursom. Op het moment dat de aanbetaling bij Fortuna Verde binnen is, is uw reservering definitief.
3.3 Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van Fortuna Verde.

3.4 Indien de reservering binnen 6 weken voor de dag dat de huurperiode aanvangt tot stand komt, dient de gehele huursom terstond voldaan te worden.
3.5 Huurder is het volledige bedrag van de huursom verschuldigd zoals vermeld op de reserveringsbevestiging en inclusief alle gedane bestellingen. Ook bij latere aankomst of eerder vertrek dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.
3.6 Bij niet tijdige aanbetaling is Fortuna Verde gerechtigd de reservering te annuleren.

4. Annulering door huurder

Annulering door huurder dient per e-mail te worden doorgegeven aan Fortuna Verde. Na ontvangst stuurt Fortuna Verde u een bevestiging van de annulering. Bij annulering is huurder de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering binnen 7 dagen na de reserveringsbevestiging wordt de aanbetaling terug gestort door Fortuna Verde.
  • Bij annulering na deze 7 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder het volledige bedrag verschuldigd.

In alle gevallen wordt 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij er toestemming is van Fortuna Verde.

5. Annulering door Fortuna Verde

Indien door omstandigheden Fortuna Verde genoodzaakt is tot annulering van het gehuurde, zal Fortuna Verde huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, een alternatief aanbieden.
Fortuna Verde behoudt zich het recht tot het annuleren van een reservering indien er sprake is van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van kosten en schade. De reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

 

6. Annuleringsverzekering

6.1 Fortuna Verde adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering.

7. Aansprakelijkheid van de huurder

7.1 Tijdens het verblijf bij Fortuna Verde is huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement en inrichting, de gehuurde bed & breakfast kamer en inrichting, de gehuurde tentplaats en/of huurtent en alle hierbij behorende zaken.
7.2 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van Fortuna Verde diienen door huurder meteen te worden gemeld.
7.3 Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren en of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, direct en geheel vergoeden aan verhuurder.

8. Aansprakelijkheid van de verhuurder

8.1   Fortuna Verde kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering voor deze situaties.
8.2   Fortuna Verde is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, ongevallen of overmacht.
8.3   Gebruik van faciliteiten en het eigen terrein van Fortuna Verde is voor eigen risico van de huurder.

9. Klachten

9.1 Wij vragen u om klachten direct met ons te overleggen en wij zullen deze in alle redelijkheid en billijkheid proberen te verhelpen.

10. Overige afspraken

10.1   De verhuur van appartementen en huurtenten loopt in het hoogseizoen volgens de week- planning als omschreven op de website (zie tarieven logeren en tarieven kamperen), tenzij anders op uw reserveringsbevestiging staat vermeld.
10.2   U kunt het gehuurde op de dag van aankomst betrekken vanaf 16.00 uur. U dient het gehuurde op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.
10.3 De door Fortuna Verde gedane aanbiedingen op internet, advertenties of andere publicaties zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal binnen 48 uur plaatsvinden. Fouten of vergissingen in publicaties binden Fortuna Verde niet.
10.4 Er worden geen huisdieren toegestaan, tenzij er van te voren toestemming is verleend.
10.5 Fortuna Verde kan gasten bij ongepast gedrag, en/of bij overtreding van de algemene voor- waarden, met onmiddellijke ingang de toegang tot Fortuna Verde ontzeggen. Zonder restitutie van verblijfkosten.
10.6 Het is niet toegestaan te roken in de appartementen, bed & breakfast kamers of gemeen- schapppelijke ruimtes.
10.7   U dient uiterlijk de avond voor vertrek eventuele overige gemaakte kosten contant te voldoen.
10.8   U dient voor vertrek het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als bij aankomst.
10.9 Het aantal personen dat verblijft in de accommodatie mag niet het aantal overschrijden waar voor gereserveerd is. Ook is het huurder niet toegestaan om de accommodatie aan derden in gebruik te stellen.
10.10 Wij adviseren u een reisverzekering af te sluiten.

 

Pin It on Pinterest

Share This